top of page

Zòn priyorite:Edikasyon bonè

Children's Policy Cooperative nan Jefferson County travay ak kominote a ak eta pou asire ke timoun yo gen opòtinite pou yo reyisi nan preparasyon pou lekòl. 

Girl Coloring

Inisyativ estratejik ak defans nou sipòte:

  • Finansman pou salklas Pre-K

  • Lisans pou Sant gadri pou Timoun yo

  • Ogmante Kantite Sant Swen Timoun yo

  • Diminye "Divizyon Dijital la"

Aksyon Estratejik:

  • Reyinyon Gwoup Travay chak mwa Edikasyon pou gadri bonè (ECE).

  • Lèt Sipò pou Sibvansyon Salklas Prematènèl Premye Klas.

  • Kanpay pou lekti nan nivo klas yo

  • Patisipasyon nan Komite Timoun Lokal ak Eta a

Storytime
bottom of page