top of page

Patnè Finansman:

Kooperativ Politik pou Timoun Konte Jefferson a anpil rekonesan pou patnè jenere ak angaje nou yo. Mèsi paske w bati patenarya pou benefisye timoun ki pi vilnerab nou yo. Mèsi paske ou te fè diferans lan!

  • Tribinal fanmi Jefferson County

  • Komisyon Konte Jefferson

  • Junior League nan Birmingham

  • Fon Konsèy Sante Piblik Fondasyon Kominotè Greater Birmingham

  • Fondasyon Kominotè Greater Birmingham

  • Fon Trust pou Timoun yo

  • Fondasyon Daniel

  • Fondasyon Casey

  • Depatman Sante Mantal Alabama

bottom of page