top of page

Travay Konsèy Règleman Timoun yo

Konsèy konte yo revize bezwen timoun nan konte yo ak fason ajans ak depatman lokal yo ka travay ansanm yon fason ki pi efikas ak efikas pou sèvi timoun yo nan zòn yo.  Ekip lokal sa yo soumèt yon rapò anyèl bay Depatman Afè Timoun anvan 1ye jiyè chak ane sou sèvis lokal yo bay timoun yo, bezwen lokal timoun yo, ak rekòmandasyon konsèy politik pou timoun nan konte a ki baze sou done. apati ane fiskal anvan an ki te fini 30 septanm.  Konsèy pou Règ pou Timoun Eta a pral itilize gid resous lokal sa yo nan konpile yon gid resous eta ki distribye bay piblik la an jeneral ak ajans ak òganizasyon k ap sèvi. timoun yo.
 

bottom of page