top of page
Happy Children

Zòn priyorite: Sante (Fizik ak Mantal)

CPC nan Jefferson County bati patenarya pou sipòte ak ogmante sante ak byennèt timoun yo.

Resous Sante Mantal

Liy dirèk pou kriz nasyonal la - 1-800-273-TALK (1-800-273-8255)

Liy tèks kriz

Pou voye tèks ak yon Konseye Kriz ki resevwa fòmasyon, voye tèks HOME nan 741741.

Tout apèl yo konfidansyèl, oswa rele 911 nan yon ijans.

bottom of page