top of page

Resous Fanmi

Happy Kids with Books

Kijan 2-1-1 ka ede w? Li fasil!

Rele 2-1-1 oswa 1-888-421-1266.


Liy Enfòmasyon ak Referans 2-1-1 United Way la se yon nimewo telefòn ki fasil pou sonje ki konekte moun ak sèvis kominotè pou satisfè yon pakèt bezwen.  Lè w konpoze 2-1-1 ou konekte ak yon espesyalis ki ka konekte ou ak bon sèvis la lè l sèvi avèk yon baz done konplè sou sèvis yo. Li se yon sèvis enfòmasyon ak referans gratis epi konfidansyèl.  Klike pou jwenn plis enfòmasyon sou Sèvis 2-1-1.

Telechaje a  2-1-1 Aplikasyon Telefòn  _cc781905-5cde-31905-5cde-31943-bb35-cf58d_
Telechaje Aplikasyon 2-1-1 gratis sou telefòn entelijan ou oswa aparèy tablèt ou epi gen plis pase 800 resous kominote a nan men ou. Ou ka chèche pa sijè, zòn jeyografik oswa ajans.  Telechaje aplikasyon an lè w chèche211.RELE 211 OSWA ALE SOU ENTÈNÈT POU JWENN ANNAY RESOUS OUBYEN TELECHYE Aplikasyon GRATIS 2-1-1 la sou telefòn entelijan ou. fanmi ou.

Bezwen Imèn debaz: rele 2-1-1 pou jwenn resous pou manje, rad, abri, lwaye ak asistans sèvis piblik. Nou gen aksè a tradiktè nan plizyè lang.

 • &  Sante Mantal: jwenn èd ak Medicaid ak Medicare, sèvis entèvansyon sante, gwoup sipò, konsèy, entèvansyon dwòg ak alkòl, sèvis viktim ak reyabilitasyon pou abi sibstans.

 • Sipò pou Travay: jwenn enfòmasyon sou Earned Income Tax Credit (EITC),  fòmasyon travay, asistans transpò ak pwogram edikasyon pou konpetans travay.

 • Sipò pou granmoun aje: jwenn resous pou gadri pou granmoun, swen relèv, swen sante nan kay ak transpò pou moun ki gen andikap.

 • Sipò pou Timoun, Jèn ak Fanmi: jwenn enfòmasyon sou defans, gadri, pwogram apre lekòl, sant resous pou fanmi, leson patikilye ak sèvis pwoteksyon.

 • Estabilite Finansye: jwenn èd pou pwoblèm finansye imedya tankou prevansyon sezi kay, preparasyon taks sou revni, jesyon dèt ak antrenè finansye.

 • Nan Tan Dezas: rele pou asistans imedya pandan yon katastwòf, tankou yon tònad. Espesyalis 2-1-1 konekte moun kap rele yo a:

  • Abri Ijans

  • Sant Distribisyon Manje

  • Dlo, glas ak manje

  • Asistans Eta ak Federal Konsèy pou Chagren

  • Ede jwenn manm fanmi yo

  • Netwaye ekipaj yo

  • Dlo, Manje glas

  • Asistans Finansye Ijans

211 home-logo test.jpg
apple link.png
google play link.png
bottom of page