top of page

Ede pitit ou a vin yon bon lektè

Èske w te konnen timoun ki byen li (nan nivo klas oswa pi wo) nan klas 3yèm ane gen plis chans pou yo gradye nan lekòl segondè?

Anseye lekti se pa sèlman yon responsablite "lekòl". Antanke kominote, se wòl tout moun pou ede timoun nou yo vin lektè solid.

Reading Storybook

Estrateji pou jèn lektè yo

 • Tcheke foto a. Ki sa ou panse istwa sa a pral sou?

 • Kase mo a an pati: fan - tas - tic

 • "Track" ak dwèt ou. Deplase dwèt anba chak mo pandan w ap li l.

 • Lè w ap li yon fraz, mande "Èske sa fè sans?"

 • Reli fraz la. Eseye li "lis tankou bè."

 • Lè w ap li yon mo difisil, chèche yon pati nan mo ou konnen an. Komik

 • Lè w ap li mo difisil, kouvri fen mo a.

Rapèl pou bon lektè

 • PREDI(aperçu) - Kisa ou panse ki pral rive nan liv la? (Gade tit la, kouvèti, ak foto)  

 • FOTO LI(vizyalize) - Desine foto nan tèt ou pandan w ap li.

 • KESYON-Mande ki moun, kisa, ki kote, ki lè, poukisa kesyon pou deside si sa w ap li a fè sans.

 • KONEKTE- Jwenn fason yo gen rapò tèks la ak tèt ou oswa mond lan bò kote ou.

 • IDANTIFYE- Ki objektif otè a?

 • REZIME- Trase konklizyon sou sa ou te li.

 • EVALYE- Reflechi sou sa ou te li.

Resous ak rapèl pou paran yo

 • LI pou pitit ou yo. 

 • KITE pitit ou a ede w fè lis makèt la.

 • MANDE pitit ou a pou l ede w li etikèt, enstriksyon (anviwònman enprime).

 • ANKOURAJE pitit ou a li awotvwa pou ou.

 • GEN PASYAN

 • Swiv ak dwèt ou lè w ap li pou pitit ou a.

 • POZE pitit ou kesyon sou sa ou te li ansanm.

ATIK:

bottom of page